Subscribe

Sunday, 28 December 2008

Scale & Mode : Major Scale

เมเจอร์ สเกล เป็นแม่แบบของสเกลทุกอย่าง ทุกๆสเกลสร้างขึ้นโดยพื้นฐานโครงสร้างมาจาก เมเจอร์สเกล

ควรจะให้ความสำคัญกับ เมเจอร์ เป็นอย่างมาก

OCTAVE คือ โน้ต เดิม ที่เสียงสูงขึ้น หรือต่ำ ลงมา 8 ขั้น โน้ตของเมเจอร์ จะห่างกัน 1 หรือ 1/2 เสียง ไม่ว่าจะเป็น

สเกล C ,D,E หรือ A ก็ตาม จะมีรูปแบบเหมือนกัน

ให้ จำเอาไว้ว่า เมเจอร์สเกลนั้น โน้ต ระหว่างตัวที่ 3 กับ 4 จะห่างกัน 1/2 เสียง และ โน้ต ระหว่างตัวที่ 7 กับ 8 จะห่างกันครึ่งเสียง

เช่น สเกล C Major = C D E^F G A B^C จะเห็นได้ว่า โน้ตตัว E กับ F และ B กับ C จะห่างกัน 1/2 เสียง

(**** เครื่องหมาย ^หมายถึง 1/2 หรือ ครึ่ง เสียง****)

ดังนั้น ถ้าลองมา แปลง เป็น สเกล A ก็ให้เรียงโน้ต เริ่มจากตัว A เป็นตัวที่ 1 และไล่ไปจนครบ 8 ตัว แต่อย่าลืมสูตรนะครับ 3^4,7^8

จะได้ผลดังนี้ A Major = A B C# D E F# G# A จะเห็นว่า ตามสูตรเลยนะครับ 3^4,7^8

A Major Scale